(1) Products

Where are your products made and what are they made of?

All our products are ethically made in Barcelona, Catalonia. Some are made of 95% cotton and 5% elastane and some use a combination of cotton and poly. They are built to last and keep elasticity. Believe us on this one - we have 5 kids of our own. We hate labels inside garments! That's why size and care instructions are screen printed, so your little one stays comfy.

What size should I order?

Sizing ranges from 12 months to 7 years. Sizes run standard for Mediterranean boys and girls. If you are unsure about which size to order, simply drop us a line!

(2) Online Shop

What forms of payment do you accept?

We accept the major credit cards Visa, MasterCard, American Express and Discover as well as direct PayPal account payments. We also accept wire transfer payments; if you wish to pay by wire transfer, please use the contact form to manually place your order.

Do I need a PayPal account to purchase from this store?

No, you are not required to have a PayPal account to purchase from us. However, if you already have a PayPal account, you may use it as your payment method :)

(3) Shipping

How long will delivery of my order take?

Domestic orders are typically shipped on the same day provided that your order is placed Mon-Fri before noon. That means you will receive it the next business day. International orders are typically shipped on the same date the order is placed, and will be delivered within 5-15 days, depending upon the destination and customs processing.

How much does shipping cost?
Shipping costs are calculated based upon the number and type of products in your cart. If your order total is 60 eur or more, domestic shipping costs are on the house! To view shipping costs, add your desired products to your cart, proceed to the cart page and select your country.
Do you ship internationally?

Sure we do! We ship to almost every country. To confirm whether we deliver to your country, add your desired products to your cart, proceed to the cart page and check if your country is available for selection.

(4) More Questions

If you have further questions, please feel free to contact us.

Condicions legals de contractació

(1) Introducció

Aquestes Condicions generals regulen la relació comercial que sorgeix entre Garabatisse i l’usuari per la contractació realitzada a través del sistema de venda en línia que Garabatisse posa a la seva disposició al lloc web http://www.garabatisse.com

La contractació a través del lloc web de Garabatisse suposa l’acceptació expressa de l’usuari d’aquestes Condicions generals establertes per a la navegació de l’usuari per les pàgines propietat de Garabatisse. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d’aplicació per a cada cas. Aquestes Condicions generals són subjectes al que disposa a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa de consumidors i usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, que regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 

Garabatisse es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes a aquestes Condicions generals sense avís previ. Les modificacions es poden realitzar a través del seu web, de qualsevol forma admissible en dret i són d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors. No obstant això, Garabatisse es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència sobre les aquestes quan ho consideri oportú, la qual cosa ha d’anunciar de la manera i amb el temps oportuns. 

Per fer efectiva la contractació amb Garabatisse a través del seu lloc web, l’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta aquestes Condicions generals de la contractació. De la mateixa manera, l’usuari declara que és major d’edat, que té la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web de Garabatisse i establir un contracte a través d’aquests llocs. L’usuari es fa responsable de tractar de manera confidencial i responsable la seva identitat. Un cop efectuada la compra, l’usuari en rebrà per correu electrònic la confirmació. Aquesta confirmació de comanda i el comprovant de compra, documents que ha d’imprimir l’usuari, no tenen validesa com a factura.

(2) Productes i disponibilitat

En compliment de la normativa vigent i, en especial, de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Garabatisse ofereix informació detallada de tots els productes en venda, les característiques i els preus. No obstant això, Garabatisse es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes mitjançant el simple canvi en el contingut del web. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web de Garabatisse es regeixen per les Condicions generals de la contractació vigents. Garabatisse procura una informació al màxim correcta i específica possible, però no pot garantir l’exactitud en les descripcions, ja que els productes exposats poden estar subjectes a petites variacions pel que fa a les especificacions, colors o altres característiques de disseny atesa de la naturalesa dels mateixos productes. Així mateix, l’empresa té la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats. 

La disponibilitat dels productes oferts per Garabatisse a través del seu lloc web pot variar en funció de la demanda. Tot i que Garabatisse actualitza l’estoc periòdicament, el producte demanat pel client podria estar esgotat en el moment de fer la comanda. En aquest cas, Garabatisse remetrà un correu electrònic al client en el qual l’informarà de la impossibilitat de complir la comanda.

(3) Preus i enviament

El preu que s’indica en tots els productes té inclòs l’IVA o qualsevol altre impost que sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment, excepte error tipogràfic, cas en què Garabatisse ho ha de comunicar al client via correu electrònic abans de procedir a l’enviament del producte. 

Les despeses d’enviament varien en funció de l'adreça de destinació. Quan es realitza la comanda, en especificar l’adreça d’enviament, es fa un càlcul automàtic de les despeses d’enviament i es comuniquen a l’interessat abans de fer la contractació.

Península: entre 4.6 i 7 € 
Europa i resta del món: entre 6 i 10€ 

Tots els nostres terminis s'expliquen en dies laborables, no incloent caps de setmana ni dies festius. Si l'usuari fa efectiva la compra en dia festiu, s'entendrà que ho ha fet en el dia laborable immediatament posterior i el termini per a l'enviament del correu electrònic de confirmació i lliurament de la comanda començarà a comptar des d'aquest dia. Les comandes es fan efectives en un termini de 24 hores.

(4) Pagament

Garabatisse accepta el pagament amb les principals targetes de crèdit i dèbit a través de la plataforma Paypal/Stripe. També s'accepta la transferència bancària com a mitjà de pagament; en aquest cas, la comanda s'haurà de fer manualment a través del formulari de contacte del lloc web.

(5) Lliurament i devolucions

La comanda es considera entregada en el moment en què el transportista posa el producte a disposició del destinatari i aquest en signa la recepció en el rebut corresponent. Correspon al destinatari verificar els productes en el moment de la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades. El client disposa de 7 dies per contactar per correu electrònic amb Garabatisse. 

Segons el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, segons el que exposen els articles 101 i següents d’aquesta llei, el client té dret al desistiment del producte. 
El client disposa de set dies hàbils des de la recepció del producte per exercir el dret de devolució. Prèviament, caldrà que el client indiqui la seva intenció per correu electrònic. Garabatisse respondrà indicant les instruccions per a la devolució del producte. Les despeses de la devolució corren a càrrec del client i no són reemborsables. Garabatisse reemborsarà l'import del producte al compte del client com a conseqüència de la devolució en el termini més ràpid possible.

No s'acceptaran devolucions en cap cas si els productes han estat objecte d'ús. Caldrà que els productes es retornin degudament identificats, protegits, en l'embalatge original i en perfecte estat juntament amb tots els accessoris i documentació rebuda, a la direcció que faciliti Garabatisse. Si la devolució no és acceptada, els productes podran ésser retirats pel client durant un termini de 30 dies.

(6) Canvis

Per canviar un article una vegada rebut per part del client és necessari completar el procés de devolució i realitzar una nova compra. El canvi estarà subjecte a la disponibilitat del producte desitjat, i caldrà que l'article retornat passi el control de qualitat de Garabatisse. Les despeses derivades de la devolució i l'enviament del nou producte correran a càrrec del client.

Per a les devolucions el client haurà de procedir de la següent manera:

1.- Posar-se en contacte amb nosaltres en els 7 dies hàbils posteriors a haver rebut la compra, escrivint-nos a hola@garabatisse.com, i indicant que desitja fer un canvi d'article, així com el producte que desitja rebre. Garabatisse respondrà en un termini de 24 hores confirmant la disponibilitat de l'article desitjat i procedint a la seva reserva.

2.- Un cop Garabatisse rebi el paquet retornat, les peces passaran el nostre control de qualitat. Si tot és conforme, comunicarem al client l'acceptació de la devolució i que enviarem l'article de bescanvi.

(7) Legislació i jurisdicció aplicable

La relació entre l’usuari i Garabatisse es regeix per la normativa vigent i aplicable i són competents en la resolució de conflictes els òrgans jurisdiccionals propis del territori on Garabatisse té l’àmbit d’actuació.

Avís legal i política de privadesa

(1) Informació general

Aquest és el lloc web http://www.garabatisse.com i té com a objectiu proporcionar un servei de comerç electrònic de roba infantil als seus usuaris. Conforme al que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que aquest lloc web és propietat de Leo Mariño ("Garabatisse"), que té el número d’identificació fiscal 36937123C i que té el domicili fiscal al carrer de Sícilia, 177 5è 3a de Barcelona, amb codi postal 08013. Els usuaris d’aquest lloc web poden posar-se en contacte amb Garabatisse a través del correu electrònic hola@garabatisse.com o bé trucant al telèfon 607169963.

(2) Propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, inclosos els logotips, les imatges, els gràfics o els textos, tinguin el format que tinguin, el llenguatge de programació i la forma de representació, així com el nom del domini http://www.garabatisse.com, són propietat de Garabatisse, o bé aquesta n’ha adquirit els corresponents drets dels propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats en matèria de propietat intel•lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa que regula els noms de domini. 
No és permès l’ús o la reproducció, total o parcial, dels seus continguts amb finalitats comercials ni promocionals sense permís previ de Garabatisse, ni qualsevol ús, transformació o explotació d’aquests amb finalitats contràries a la llei o a l’ordre públic, que poguessin perjudicar els interessos o la imatge de Garabatisse o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquest document

(3) Protecció de dades

Conformement a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment a l’article 5, Garabatisse informa els usuaris que les dades que proporcionin es recullen en un fitxer de tractament de dades de caràcter personal de la seva propietat que tenen com a finalitat la correcta prestació del servei que l’usuari adquireix i sense les quals Garabatisse no pot donar el servei sol•licitat. Si l’usuari no vol facilitar les dades requerides, el servei no es pot dur a terme. 
Així mateix, Garabatisse informa que tot usuari té dret a accedir a l’esmentat fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les, cancel•lar-les i així mateix oposar-se a llur tractament, amb les excepcions i límits establerts a la legislació aplicable. En cas que l’usuari vulgui exercir aquest dret, cal que faci arribar a Garabatisse mitjançant el correu ordinari (c/ Sicília, 177 5è 3a, 08013 Barcelona) o el correu electrònic (hola@garabatisse.com) una sol•licitud signada a aquest efecte. 
Garabatisse entén que les dades facilitades per l’usuari no han estat modificades i que aquest es compromet a notificar-li’n qualsevol canvi a fi de poder proporcionar un servei correcte.

(4) Limitacions o exclusions de responsabilitat

Garabatisse no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors causats pel servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altres motius que es derivin de causes que són fora del control de Garabatisse, per la qual cosa aquesta rebutja la responsabilitat que es derivi directament o indirecta d’aquests motius. Així mateix, a causa de la naturalesa perible i canviant del producte que s’ofereix en aquest lloc web, Garabatisse rebutja la responsabilitat que podria derivar de les actualitzacions o modificacions de la informació del web, de la configuració, la disponibilitat o la presentació d’aquest.